DEN

Dzień Edukacji Narodowej

60 - lecie

Wspominamy

Dokumenty szkolne
Wewnątrzszkolny System Oceniania PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   

Wewnątrzszkolny  System Oceniania (WSO)

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w  Opolu.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ustala się co następuje:


§ 1. Cele, zasady i formy oceniania.

1.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

2.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym  zakresie
 2. udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu
 4. dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia
 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenie metod i organizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej

3.   Zasady oceniania

 1. jawność  - wymagania edukacyjne, sposoby oceniania oraz oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców
 2. systematyczność – każdego nauczyciela obowiązuje rytmiczność oceniania, ocenianiu podlegają wszystkie przejawy aktywności, na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną nie przeprowadza się sprawdzianów
 3. elastyczność – oceniając formy aktywności ucznia należy uwzględnić indywidualne możliwości ucznia; przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, plastyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia; na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej placówki specjalistycznej nauczyciel zobowiązany jest do obniżenia wymagań edukacyjnych w stosunku do ucznia
 4. obiektywność – podstawą oceny ucznia jest opracowana przez nauczyciela na podstawie standardów edukacyjnych skala ocen

4.  Formami oceniania są:

 1. pytania zadawane uczniom w czasie zajęć wprowadzających nowy materiał nauczania i zajęć powtórzeniowych
 2. zadania, ćwiczenia które uczniowie wykonują ustnie, na tablicy lub w zeszytach, w tym ćwiczenia sprawnościowe i sprawdziany umiejętności praktycznych
 3. wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, kartkówki z ostatnich trzech tematów lekcyjnych, prace klasowe, zadania domowe w tym opracowania tematów zajęć i realizację projektów
 4. wewnątrzszkolne badania wyników nauczania
 5. testy i ćwiczenia sprawnościowe
 6. szacowanie i wartościowanie wytworów pracy uczniów, udziału w konkursach, zawodach sportowych, imprezach artystycznych.


§ 2. Ocenianie bieżące.

 1. Ocenianie odbywa się na podstawie przedstawionych w pierwszym miesiącu roku szkolnego uczniom i ich rodzicom wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne poszczególnych edukacji oraz kryteriów oceny zachowania. Wymagania te są dostępne dla rodziców uczniów w sekretariacie i bibliotece Szkoły.
 2. W pierwszym miesiącu roku szkolnego wychowawcy klas informują uczniów i ich rodziców / prawnych opiekunów/ o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania.
 3. Ocenianie bieżące w klasach IV – VI odbywa się według skali:

Stopień celujący   -  6

Stopień bardzo dobry  -  5

Stopień dobry  -  4

Stopień dostateczny  -  3

Stopień dopuszczający  -  2

Stopień niedostateczny  -  1

Do ocen bieżących, za wyjątkiem najniższej i najwyższej, mogą być dodawane znaki plus lub minus. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami oceniania, wymogami programowymi danego przedmiotu i opracowanymi przez nauczyciela kryteriami.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosować wymagania edukacyjne i kryteria ocen do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. Kopię takiej opinii rodzic / prawny opiekun/ winien przedłożyć w sekretariacie szkoły.
 2. Ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców. Uzyskaną przez ucznia ocenę nauczyciel wpisuje niezwłocznie do dzienniczka uczniowskiego lub zeszytu przedmiotowego. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel zobowiązany jest do jej uzasadnienia.
 3. Prace pisemne muszą być poprawione w terminie jednego tygodnia. Sprawdzone i ocenione prace uczeń otrzymuje do wglądu w szkole po ich rozdaniu, a rodzice w szkole po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym przedmiotu. Nauczyciel może przekazać pracę pisemną uczniowi do wglądu w domu.
 4. Prace klasowe, sprawdziany, wypracowania, testy, dyktanda, wewnątrzszkolne badania wyników nauczania muszą być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, przy dokonaniu adnotacji ołówkiem w dzienniku lekcyjnym i wcześniejszym zapoznaniem uczniów z zakresem materiału i kryteriami ocen, przy czy ocenę dopuszczającą wystawia się uczniowi który uzyskał nie mniej niż 40 % punktów możliwych do uzyskania. Uczeń, który opuścił tę formę powinien ją napisać w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z powyższych form poza swoimi lekcjami w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu.
 5. W ciągu jednego dnia uczeń może pisać jedną z powyższych form sprawdzania wiadomości, a w ciągu tygodnia trzy.
 6. Kartkówki obejmujące materiał do trzech ostatnich lekcji i trwające w czasie do 20 minut nie muszą być zapowiadane. Uczeń nieobecny na kartkówce może ją pisać w najbliższym terminie.

10.  Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji, za wyjątkiem zapowiadanych form sprawdzania wiadomości, jeden raz w semestrze w przypadku przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się raz w tygodniu i dwa razy w semestrze w  przypadku pozostałych przedmiotów. Zgłoszenie nieprzygotowania musi nastąpić przed rozpoczęciem lekcji i podlega wpisaniu do dziennika w formie- „np.” lub „bz”

11.  Nie zadaje się pisemnych prac domowych na okres dni świątecznych i przerw feryjnych.

12.   Nie ocenia się ucznia w pierwszym dniu po powrocie do szkoły po nieobecności trwającej powyżej 5 dni oraz po przerwach świątecznych i feryjnych.

13.   Na koniec semestru nie przeprowadza się sprawdzianów końcowych, zaliczeniowych.

14.  Każdą ocenę wpisuje się niezwłocznie do dziennika lekcyjnego, przy czym oceny z prac pisemnych kolorem czerwonym Nauczyciel ma prawo do stosowania plusów i minusów zamienianych na oceny pod warunkiem opracowania zasad zamiany.

§ 3. Klasyfikowanie.

 1. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Pierwszy semestr kończy się w ostatnim dniu tygodnia stanowiącego połowę czasu nauki w danym roku szkolnym , a semestr drugi w ostatnim dniu zajęć poprzedzających ferie letnie.
 2. Klasyfikację śródroczną i końcową przeprowadza się nie później niż na tydzień przed końcem odpowiedniego semestru.
 3. 3. W klasach I – III ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. Roczna ocena opisowa klasyfikacyjna uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce i rozwojem uzdolnień. Ocena opisowa ucznia przewidzianego do promowania do następnej klasy powinna zawierać sformułowanie: „Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniam pozytywnie”, a ucznia nie przewidzianego do promowania „ Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniam negatywnie”.
 4. 4. Nauczyciel klas I – III ma prawo do sporządzonej dla potrzeb wydruku świadectwa oceny opisowej dołączyć na odrębnym druku sformułowania rozszerzające opis oceny nie stojące w sprzeczności z oceną opisową na świadectwie.
 5. Ocenianie klasyfikacyjne w klasach IV- VI odbywa się według skali ocen jak w § 2.3 z pominięciem znaków plus i minus, a oceny zachowania według skali ocen jak w § 4.3. Oceny klasyfikacyjne formułuje się w pełnym brzmieniu.
 6. 6. Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów i bloków nauczania wystawia nauczyciel przedmiotu, a w przepadku przedmiotu nauczanego przez więcej niż jednego nauczyciela ocenę ustala się wspólnie, bądź w przypadku braku zgody co do wysokości oceny, ustala się najwyższą z proponowanych ocen.
 7. 7. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających wystawienie oceny nauczycielowi uczącemu ocenę wystawia dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą klasy zgodnie z zasadami WSO.
 8. 8. Ustalona ocena klasyfikacyjna nie jest średnią ocen bieżących i musi być ustalona z co najmniej 3 ocen bieżących w przypadku przedmiotu realizowanego w wymiarze do 2 godzin tygodniowo i z co najmniej 4 z pozostałych przedmiotów. Przy jej ustalaniu oceny końcowej nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasady, iż oceny bieżące z zadań domowych, aktywności, pytań bieżących winny mieć nie więcej niż 40 % wpływu na ocenę klasyfikacyjną.
 9. 9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki i plastyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

10. Uczniowi okresowo zwolnionemu z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, drugiego języka obcego w przypadku gdy okres zwolnienia uniemożliwia ustalenie oceny zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony’’ „zwolniona”.

11. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danej edukacji ocenę celującą.

12. Na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele zobowiązani są poinformować uczniów, i jego rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych dla niego ocenach końcowych, w tym braku klasyfikacji. W przypadku braku klasyfikacji wymagane jest potwierdzenie otrzymania informacji przez rodzica / opiekuna prawnego/.

13. O przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego wychowawcy klasy, na podstawie wpisanych przez nauczycieli ocen, informuje rodziców ucznia w formie pisemnej za zwrotnym potwierdzeniem  odbioru na miesiąc przed terminem klasyfikacji.

14.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów nauczania, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

15. Uczeń nie klasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny, przy czym w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych wymagana jest zgoda na egzamin rady pedagogicznej. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na prośbę ucznia lub jego rodziców zgłoszoną pisemnie do dyrektora Szkoły na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

16.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który realizuje indywidualny tok nauki lub spełnia obowiązek szkolny i nauki poza szkołą.

17.  Ustalona przez nauczyciela ocena może być zmieniona jedynie w wyniku sprawdzianu wiadomości i egzaminu poprawkowego.

18. Sprawdzian wiadomości przeprowadza się jeżeli po z zgłoszeniu do dyrektora Szkoły przez ucznia, bądź jego rodzica zastrzeżeń co do zgodnego z prawem trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej i uznania przez dyrektora zasadności zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Uznanie, bądź odrzucenie przez dyrektora zastrzeżeń winno mieć miejsce w terminie 3 dni od dnia ich wniesienia.  Sprawdzian przeprowadza się w terminie do 7 dni po uznaniu przez dyrektora zastrzeżeń za zasadne.

19.  Począwszy od klasy czwartej, za wyjątkiem klasy szóstej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji, w tym egzaminu klasyfikacyjnego, uzyskał jedną lub dwie oceny niedostateczne może zdawać egzamin poprawkowy z tych edukacji. Egzamin przeprowadza się na wniosek ucznia, bądź jego rodzica złożony w terminie do 7 dni po konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej w ostatnim tygodniu roku szkolnego.

20. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym zostały ocenione pozytywnie. W wyjątkowych przypadkach na wniosek wychowawcy klasy, po zasięgnięciu opinii rodziców / opiekunów prawnych/ uczeń klas I – III może być niepromowany.

21.  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy  klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego.

22 Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuj promocję do klasy programowo wyższej  jeżeli z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od oceny niedostatecznej. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z religii nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.

23. Jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może być promowany przez Radę Pedagogiczną do klasy programowo wyższej po uwzględnieniu jego możliwości edukacyjnych o ile te zajęcia edukacyjne realizowane są w klasie programowo wyższej.

24.  W klasach I-III wychowawca wyróżnia uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu. O przyznaniu wyróżnienia decyduje wychowawca klasy,
po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

25. Począwszy od klasy IV uczeń, który uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem.

26.   Uczeń klasy VI, który uzyskał najwyższą średnią spośród uczniów klas VI i jednocześni co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje tytuł „Złotego Absolwenta”, pamiątkowy medal i wpis do księgi absolwentów.

§ 4. Ocena zachowania.

1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i respektowanie przez niego zasad współżycia społecznego i norm etycznych i uwzględnia w szczególności:

a.  systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne,
b. przestrzeganie bezpieczeństwa pracy i nauki,
c. staranność przygotowywania się do lekcji (sumienność ucznia),
d. przestrzeganie wewnątrzszkolnych zarządzeń i regulaminów
szkolnych,
e. poszanowanie mienia własnego, kolegów, społecznego,
f. dbałość o kulturę słowa (wystrzeganie się wulgaryzmów,
stosowanie  zwrotów grzecznościowych) i kulturę zachowania,
g. uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowaniu na zło
(unikanie kłamstwa, oszustwa, wystrzeganie się agresji),
h. tolerancję dla odmiennych poglądów i przekonań, szacunku dla
osób  dorosłych i kolegów,
i. dbałość o dobre imię klasy, szkoły.

2.  W klasach I – III ocena zachowania śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową.

3. W klasach IV – VI ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według skali:

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

4. Ocenę zachowania ustala się w oparciu o kryteria oceny zachowania ucznia /zał2/.

5. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy. Przy ustalaniu oceny wychowawca zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii uczniów na godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy, nauczycieli - umieszczonych w zeszycie uwag oraz zgłaszanych ustnie. Pedagog szkolny zobowiązany jest do przekazania informacji o swojej pracy wychowawczej z uczniem mających wpływ na ustalenie oceny.

6. Proponowaną ocenę zachowania ucznia wychowawca wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym, tak by wszyscy nauczyciele mogli się do niej ustosunkować.

7. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna i może być ustalona ponownie na wniosek ucznia, bądź jego rodziców /prawnych opiekunów/ wnoszących zastrzeżenia co do zgodności z prawem trybu ustalenia oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej i uznania przez dyrektora zasadności zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

8. W celu ponownego ustalenia oceny zachowania dyrektor powołuje komisję w składzie:

 • dyrektor szkoły – jako przewodniczący
 • wychowawca klasy
 • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w tej klasie
 • pedagog
 • psycholog
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego
 • przedstawiciel rady rodziców

9. Ocenę zachowania ustala się w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

10. Ocena zachowanie nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję.

11. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 5. Egzamin klasyfikacyjny.

1. Egzamin klasyfikacyjny ustalony zgodnie z § 3.10 przeprowadza komisja powołana  przez dyrektora szkoły w składzie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                dyrektor szkoły – jako przewodniczący

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

nauczyciel zajęć edukacyjnych realizowanych w danej klasie.

 1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się w porozumieniu z rodzicami ucznia, w ten sposób, by w przypadku klasyfikacji śródrocznej nie przekraczał jednego tygodnia nowego semestru, a w przypadku klasyfikacji końcoworocznej – tygodnia kończącego ferie wakacyjne.
 2. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, a pytania do niego przygotowuje, uwzględniając kryteria wszystkich ocen, nauczyciel danego przedmiotu. Egzamin z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki i informatyki powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia / prawni opiekunowie/.
 4. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, zadania i wyniki egzaminu /odpowiedzi ucznia/ oraz wystawioną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 5. Wyniki egzaminu zatwierdza rada pedagogiczna w formie aneksu do uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji.
 6. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku sprawdzianu wiadomości z zastrzeżeniem § 3.18 bądź egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 3.1.

§ 6. Sprawdzian wiadomości.

 1. Sprawdzian wiadomości ustalony zgodnie z § 3.12 przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

 • dyrektor szkoły – jako przewodniczący
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy jest on zwolniony z udziału w pracach komisji, inny nauczyciel tej lub innej szkoły tego samego typu  prowadzący te same zajęcia
 • dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne

 1. Termin sprawdzianu wiadomości ustala się w porozumieniu z rodzicami ucznia, w ten sposób, by odbył się on w terminie nie dłuższym niż jeden tydzień licząc od daty uznania przez dyrektora Szkoły zgłoszenia zastrzeżeń co do zgodnego z prawem trybu ustalenia oceny klasyfikacyjnej.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Szkoły.
 3. Sprawdzian wiadomości składa się z części pisemnej i ustnej, a ustalona w jego wyniku ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 4. Ustalona w wyniku sprawdzianu wiadomości ocena jest ostateczna i może być zmieniona jedynie w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 3.18.
 5. Ze sprawdzianu wiadomości sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, zadania i wyniki egzaminu /odpowiedzi ucznia/ oraz wystawioną ocenę.


§ 7.  Egzamin poprawkowy.

 1. Egzamin poprawkowy ustalony zgodnie z § 3.19 przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły w składzie:

 • dyrektor szkoły – jako przewodniczący
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne a w przypadku gdy jest on zwolniony z udziału w pracach komisji, inny nauczyciel tej lub innej szkoły tego samego typu  prowadzący te same zajęcia – jako egzaminujący
 • nauczyciel prowadzące te same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji

 1. Egzamin poprawkowy  składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki i informatyki powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 3. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, zadania i wyniki egzaminu /odpowiedzi ucznia/ oraz wystawioną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
 5. W terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego uczeń bądź jego rodzice /prawni opiekunowie/ mogą złożyć do dyrektora Szkoły zastrzeżenia co do niezgodnego z prawem trybu ustalenia oceny. W przypadku uznania przez dyrektora Szkoły zastrzeżeń postępuje się zgodnie z § 6 z wyłączeniem punktu 5.

§ 8. Postanowienia końcowe.

 1. Dopuszcza się ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa, innowacji pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rodziców zainteresowanych uczniów na zasadach przepisów ogólnych.
 2. W sprawach nienormowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają przepisy powołanego rozporządzenia.
 
Zasady dotyczące oceny zachowania PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   

Kryteria oceny zachowania uczniów w PSP nr 7 w Opolu

1.  Ocenianie zachowania uczniów ma na celu określenie stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: wywiązywania się z obowiązków ucznia, postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycję szkoły, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom.

3.  Ocenianie zachowania odbywa się systemem punktowym.

4. Wychowawca sumuje punkty uzyskane przez ucznia raz na miesiąc - w ostatnim tygodniu danego miesiąca i informuje o nich ucznia

5. W styczniu i czerwcu ocenia się zachowanie z miesiąca plus sumę punktów otrzymaną w całym semestrze.

6. Wystawiana jest ocena śródroczna i końcowa. Na ocenę końcową składa się suma wszystkich punktów z całego roku szkolnego.

7 Liczba punktów za cały miesiąc(+ lub -) wpisywane jest do dziennika lekcyjnego i dzienniczka  ucznia.

8. Wyjściowa ocena ucznia to 100 pkt., które jest równoważne z zachowaniem poprawnym.

9. Zachowanie:

Wzorowe-               powyżej 250 pkt.

Bardzo dobre –       249 – 151 pkt.

Dobre                     150-101 pkt.

Poprawne              100- 80 pkt.

Nieodpowiednie – 79 – 51pkt.

Naganne                50 i mniej pkt.

10.Punkty traci się za:

 • Bójki z uszkodzeniem ciała – 50 punktów za zdarzenie
 • Wymuszanie np. pieniędzy, zachowań… - 50  punktów za każde zdarzenie
 • Kradzież -50 punktów za zdarzenie
 • Palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków -30 punktów za każde zdarzenie
 • Niszczenie mienia szkolnego -50 punktów za każde zdarzenie
 • Niszczenie własności cudzej -50 punktów za każde zdarzenie
 • Niewłaściwe odnoszenie się do nauczycieli i pracowników szkoły – 25 punktów
 • Ubliżanie koleżankom/kolegom -25 punktów za każde zdarzenie
 • Udział w zabawach zagrażających bezpieczeństwu i życiu swoim i innych -25 punktów za każde zdarzenie
 • Przeszkadzanie na lekcji -5 punktów za każde zdarzenie
 • Niewykonanie polecenia nauczyciela – dyscyplinującego ucznia - 5 punktów za każde zdarzenie
 • Zaczepki fizyczne i bójki - 10 punktów za każde zdarzenie
 • Zaczepki słowne – 5 punktów za każde zdarzenie
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność -5 punktów za każde zdarzenie
 • Wulgarne słownictwo - 5 punktów za każde zdarzenie
 • Lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (brak przyborów, książek, ćwiczeń…) - 5 punktów za każde zdarzenie
 • Wychodzenie poza teren szkoły bez zezwolenia - 5 punktów za każde zdarzenie
 • Brak obuwia zamiennego - 2 punktów za każdy brak
 • Niewłaściwy wygląd – 2 punkty
 • Spóźnienia na lekcję – po 1 punkcie za każde spóźnienie


11.Zdobywać punkty można za:

 • reprezentowanie szkoły w konkursie, olimpiadzie

I etap (szkolny)  - 15 punktów

II etap (międzyszkolny)  - 25 punktów

III etap (powiatowy, wojewódzki)- 35 punktów

 • reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych:

I etap (szkolny)  - 10 punktów

II etap (międzyszkolny)  - 20 punktów

III etap (powiatowy, wojewódzki)- 30 punktów

 • przygotowanie apelu szkolnego od 5 – 15 punktów
 • praca na rzecz szkoły – 1 – 15 punktów

pomoc uczniowska – 5- 15 punktów

 • pomoc podczas imprezy szkolnej – 5-15 punktów
 • przygotowanie gazetki szkolnej – 10 punktów
 • przygotowanie gazetki klasowej – 5 - 10
 • praca na rzecz klasy – 1- 10 punktów
 • pełnienie funkcji w klasie (skarbnika, przewodniczącego … itp.) – 5-15 punktów
 • pełnienie funkcji w szkole ( przewodniczący, poczet sztandarowy … itp.) – 5 – 15 punktów
 • prawidłowo pełniony dyżur tygodniowy w klasie – 5 punktów
 • przygotowanie gazetki klasowej – 1-5 punktów

12. Do dyspozycji wychowawcy klasy pozostaje:

 • 20 punktów do oceny kultury osobistej ucznia
 • 20 punktów do oceny wywiązywania się z obowiązków uczniowskich
 • 10 punktów do oceny okazywania szacunku innym osobom

punkty te wychowawca przyznaje w porozumieniu z innymi nauczycielami

13. Uczeń, który uzyskał oprócz punktów dodatnich 50 i więcej punktów ujemnych nie może uzyskać wzorowej oceny zachowania.

14 Uczeń, który uzyskał naganę dyrektora szkoły nie może uzyskać oceny wyższej niż poprawną.

 


Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Kontakt

PSP nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu

ul. Budowlanych 40

45-122 Opole

tel/fax +48 077-423-23-25

e-mail: sp7opole@wodip.opole.pl