DEN

Dzień Edukacji Narodowej

60 - lecie

Wspominamy

Wierszopole - regulamin PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   Międzyszkolny Konkurs Poezji dla Szkół Podstawowych: "Wierszopole”

z okazji 800lecia miasta Opola.

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-VI.

2. Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria - klasy I– III ,

II kategoria - klasy I –VI,

3. Cele konkursu:

popularyzowanie twórczości poetyckiej,

rozwijanie sprawności pisania wierszy,

kształtowanie wśród młodzieży postaw kreatywnych,

odkrywanie młodych talentów,

zainteresowanie uczniów poezją,

integracja środowiska szkolnego z lokalnym 
rozwijanie poczucia własnej tożsamości i budzenie świadomości regionalnej.
kształtowanie zainteresowań miejscem zamieszkania, jego historią i teraźniejszością,

4. Forma wiersza:

- dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców,

- treść, zgodna z tematem konkursu: jak widzę swoje miasto i jego otoczenie, za co je lubię ,  
jakie mam marzenia związane z Opolem itp.

- praca musi zawierać minimum 6 wersów,
- obowiązuje czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5.

- praca powinna być opisana na odwrocie . Opis powinien zawierać : imię i nazwisko autora, wiek,    klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna.

Kryteria oceny prac konkursowych:

  • zgodność treści wiersza z hasłem przewodnim konkursu
  • walory literackie
  • ogólne wrażenie artystyczne
  • twórczy charakter utworu,
  • poprawność stylistyczna i językowa,
  • poziom literacki pracy,
  • samodzielność i oryginalność,
  • ogólna estetyka pracy.

5. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

Konkurs trwa  od 15 XII 2016 do 15 IIIl marca 2017 roku.
Każda szkoła może zgłosić do udziału maksymalnie 4 dzieci wyłonionych w toku wewnętrznych eliminacji.

Uczestników należy zgłosić (Karta zgłoszenia w załączeniu) u organizatorów do 1III 2016r.
Prace prosimy  nadsyłać na adres e-mail: wierszopole.psp7 lub pocztą na adres PSP nr7 w Opolu ul Budowlanych 40 45-122 Opole

6. Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.

Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na szkolnej stronie internetowej oraz stronach patronów medialnych(NTO, MBP, RD Zakrzów, Wróblin)

Prace oceniać będzie 3- osobowa komisja konkursową powołana przez organizatora .

Decyzja komisji jest niepodważalna.

Prace nieczytelne, nieestetyczne, z błędami ortograficznymi, zostaną wyłączone spod oceny jury.

7. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.

Prezentacja najlepszych wierszy nastąpi podczas uroczystości rozdania nagród  17 III 2017
w PSP nr 7 w Opolu.

Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły, na łamach NTO, oraz w holu MBP w Opolu.

NAGRODY:

Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów w każdej kategorii wiekowej.

Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy.

Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody.

Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez jury.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w internecie i prezentacji na wystawach.

Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Kontakt

PSP nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu

ul. Budowlanych 40

45-122 Opole

tel/fax +48 077-423-23-25

e-mail: sp7opole@wodip.opole.pl