DEN

Dzień Edukacji Narodowej

60 - lecie

Wspominamy

Wniosek o przyjęcie do szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY  w formacie doc

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 im. JAKUBA KANI W OPOLU

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Dane osobowe dziecka

PESEL*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku braku PESEL proszę wpisać serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

Imiona*

 

Nazwisko*

 

Data urodzenia*

 

Miejsce urodzenia

 

Imiona i nazwiska rodziców dziecka*

Ojciec: ………………………………………………………………………………………………..

Matka: ……………………………………………………………………………………………….Adres miejsca zamieszkania rodziców dziecka i dziecka

województwo*

 

powiat*

 

gmina*

 

miejscowość*

 

ulica*

 

nr domu*

 

kod pocztowy*

 

nr mieszkania*

 

adres poczty elektronicznej

 

Nr telefonu rodziców

 Wskazanie kolejności wybranych szkół

w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych( nazwa szkoły)*

1.

2.

3.

*Oznaczone pola wymagane Oświadczenie: 1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Przyjmuję do wiadomości, że Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym. 2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym, w systemach informatycznych szkoły w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 3.Oświadczam, że wszystkie dane złożone we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 4.Oświadczam, ze w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłoczne powiadomię o nich Przew. Komisji Rekrutacyj. Przyjmuję do wiadomości, że: - administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu, ul. Budowlanych 40 - niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych. - przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem szkoły. ……………………………………................... … ……………........…………................……. (miejscowość, data,) podpis rodzica/ów lub prawnego opiekuna)

……………………………………………………… …………………… ………………………………

Nazwisko i imię rodzica/ów lub opiekuna prawnego miejscowość, dataOświadczenie rodziców o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych.

Kryteria przyjęć: (zakreślić TAK lub NIE)

Lp

Kryteria rekrutacyjne

  1.  

Kandydat uczęszcza do przedszkola w zespole szkolno - przedszkolnym, w skład którego wchodzi dana szkoła podstawowa.

TAK

NIE

  1.  

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej i będzie uczęszczać do tej szkoły w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające.

TAK

NIE

  1.  

Miejsce pracy /prowadzenia działalności gospodarczej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie danej szkoły podstawowej

TAK

NIE

  1.  

W obwodzie danej szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.

TAK

NIE

  1.  

Jeden z rodziców kandydata jest absolwentem danej szkoły podstawowej

TAK

NIE

Kryteria przyjęć: (zakreślić TAK lub NIE)

Do w/w Oświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych:

1.Oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły podstawowej i kontynuacji nauki w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne. 2.Oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu jednego z rodziców w obwodzie danej szkoły podstawowej. 3.Oświadczenie rodziców kandydata o zamieszkiwaniu w obwodzie danej szkoły podstawowej krewnych kandydata wspierających rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki. 4.Oświadczenie rodziców kandydata, w którym należy podać rok ukończenia danej szkoły podstawowej przynajmniej przez jednego z rodziców.

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” ¹.

 

……………........…………................……………….

(data, podpis rodzica/ów lub opiekuna prawnego)¹ Zgodnie z art.150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oświadczenie wymagane jako potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych , składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań .

………………………………………………. …………………………………

Nazwisko i imię miejscowość, data

Oświadczenie

Oświadczam, że rodzeństwo kandydata ……………………………………………………………………

(nazwisko i imię kandydata)

uczęszcza do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu i będzieuczęszczać do tej szkoły w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia ¹

 

 

…………………………………….....................……

(data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)¹ Zgodnie z art.150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oświadczenie wymagane jako potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych , składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań . 

…………………………………………………… …. ……………………………

Nazwisko i imię miejscowość, data

OświadczenieOświadczam, że pracuję /prowadzę działalność gospodarczą w obwodzie Publicznej SzkołyPodstawowej nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu, do której zamierza uczęszczać………………………………………………………..

(nazwisko i imię kandydata)Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia ¹.

 ……………………………………................... . (data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie )

 

 

¹ Zgodnie z art.150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oświadczenie wymagane jako potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych , składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań . …………………………………………………….. ……………………………

Nazwisko i imię miejscowość, data

Oświadczenie

Oświadczam, że w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jakuba Kani w Opoludo której zamierza uczęszczać ………………………………………………..

(nazwisko i imię kandydata)

mieszkają krewni, którzy wspierają mnie w zapewnieniu mu należytej opieki.Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia ¹.

 

……………………………………................................

(data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

¹ Zgodnie z art.150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oświadczenie wymagane jako potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych , składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań . 

 

………………………………………………………. ……………………………

Nazwisko i imię miejscowość, dataOświadczenie

Oświadczam, że jestem absolwentem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 79 im. Jakuba Kani wOpolu, którą ukończyłam/ ukończyłem w roku ……………………………

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia ¹

 

…………………………………….......................

(data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

 

¹ Zgodnie z art.150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oświadczenie wymagane jako potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych , składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań .

……………………………

……………………………………………..

(imię i nazwisko)……………………….…...

(numer i seria dokumentu tożsamości)

OŚWIADCZENIEJestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1

Oświadczam, że …………………………………………………………....objęta/y jest obowiązkiem rocznego

(imię i nazwisko kandydata)

przygotowania przedszkolnego2, które realizuje w …………………………………………………… . ( nazwa przedszkola, miejscowość)

………………………………. ……………………………………

(miejscowość, data) (czytelny podpis osoby składającejInformacja dla rodziców1Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Należy do wniosku dołączyć oświadczenie rodziców o korzystaniu przez dziecko z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo opinię stosownej poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.  1. 2Zgodnie z art. 150t ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenie wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  2. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo oświatowe dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko 6 letnie , jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole, wydaną przez publiczna poradnię pedagogiczno – psychologiczną albo niepubliczną poradnię pedagogiczno – psychologiczną założoną zgodnie z art. 168

  

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Kontakt

PSP nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu

ul. Budowlanych 40

45-122 Opole

tel/fax +48 077-423-23-25

e-mail: sp7opole@wodip.opole.pl